Abedik

ul. Gutenberg 5
62-023 Żerniki k. Réunions

+48 61 624 6100
abedik@abedik.com.pl

Bureau de vente à Varsovie

ul. Grzybowska 80/82a
00-844 Varsovie

+48 22 661 51 65

2023 © Abedik

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Abedik S.A. ma politykę szanowania Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej https://abedik.com.pl i innych stron, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie osobistych informacji tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne do świadczenia usługi dla Ciebie.

Zbieramy je w sposób uczciwy i zgodny z prawem, z Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy Cię również, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób będą wykorzystane.

Zachowujemy zebrane informacje tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi, którą od nas żądasz.

Dane, które przechowujemy, chronimy w sposób komercyjnie akceptowalny, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystywaniu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy publicznie żadnych identyfikujących informacji osobowych ani stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Prosimy mieć świadomość, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich polityki prywatności.

Masz prawo odmówić udostępnienia swoich danych osobowych, przy rozumieniu, że możemy nie być w stanie świadczyć niektórych żądanych przez Ciebie usług.

Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej będzie uważane za akceptację naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z danymi użytkowników i danymi osobowymi, prosimy o kontakt.
Ta polityka obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.

Warunki korzystania z usług Abedik S.A.

 1. Warunki
  Korzystając z witryny pod adresem https://abedik.com.pl zgadzasz się podlegać tym warunkom korzystania z usług, obowiązującym prawom i przepisom oraz akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich odpowiednich lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania z tej witryny. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione odpowiednim prawem autorskim i znakami towarowymi
 2. Licencja użytkowania
  Zgadzasz się, że można tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Abedik S.A. wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i na mocy tej licencji nie możesz:i. modyfikować ani kopiować materiałów;ii. używać materiałów w celach komercyjnych lub do jakiejkolwiek publicznej prezentacji (komercyjnej lub niekomercyjnej);

  iii. próbować rekompilować lub dokonywać odwrotnej inżynierii jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Abedik S.A.;

  iv. usuwać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności intelektualnej z materiałów;

  v. przekazywać materiałów innej osobie ani “lustrzane” odbicie materiałów na innym serwerze.

  b. Ta licencja automatycznie ulega wygaśnięciu w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może być w każdej chwili rozwiązana przez Abedik S.A.. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są w formie elektronicznej czy drukowanej.

 3. Oświadczenie
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. są udostępniane “w stanie, w jakim są”. Abedik S.A. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym oświadcza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki handlowości, przydatności do określonego celu lub nie naruszania własności intelektualnej lub innych praw.
  b. Ponadto Abedik S.A. nie gwarantuje ani nie dokonuje żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, przewidywanych wyników ani niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w związku z tymi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą stroną.
 4. Ograniczenia
  W żadnym wypadku Abedik S.A. lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w prowadzeniu działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Abedik S.A., nawet jeśli Abedik S.A. lub upoważniony przedstawiciel Abedik S.A. został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani na ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.
 5. Precyzyjność materiałów
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Abedik S.A. nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Abedik S.A. może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak Abedik S.A. nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.
 6. Odnośniki
  Abedik S.A. nie przeglądał wszystkich witryn podlinkowanych do swojej strony internetowej i nie jest odpowiedzialny za treść żadnej takiej połączonej witryny. Dodanie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza polecenia lub poparcia przez Abedik S.A. danej witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 7. Modyfikacje
  Abedik S.A. może zmieniać te warunki korzystania z usług swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się być związany obowiązującą w danym momencie wersją tych warunków korzystania z usług.
 8. Prawo właściwe
  Te warunki i postanowienia są podlegają obowiązującemu prawu Belgii i Polsce są interpretowane zgodnie z nim, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądu w tym państwie lub miejscu.

Politique de confidentialité

Nous accordons une grande importance à la protection de votre vie privée. Abedik S.A. a pour politique de respecter votre vie privée en ce qui concerne les informations que nous pouvons recueillir auprès de vous lorsque vous utilisez notre site web https://abedik.com.pl et d’autres sites que nous possédons et exploitons.

Nous ne demandons des informations personnelles que si elles sont vraiment nécessaires pour vous fournir le service.

Nous les collectons de manière équitable et légale, en toute connaissance de cause et avec votre consentement. Nous vous informons également de la raison pour laquelle nous les collectons et de la manière dont elles seront utilisées.

Nous ne conservons les informations collectées que le temps nécessaire pour fournir le service que vous nous demandez.

Nous protégeons les données que nous détenons d’une manière commercialement acceptable afin de prévenir la perte et le vol, ainsi que l’accès, la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés.

Nous ne partageons aucune information personnelle d’identification avec le public ou des tiers, sauf si la loi l’exige.

Notre site web peut contenir des liens vers des sites externes qui ne sont pas exploités par nous. Veuillez noter que nous n’avons aucun contrôle sur le contenu et les pratiques de ces sites et que nous ne pouvons être tenus responsables de leurs politiques de confidentialité.

Vous avez le droit de refuser de partager vos données personnelles, étant entendu que nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir certains des services que vous avez demandés.

En continuant à utiliser notre site web, vous acceptez nos pratiques en matière de protection de la vie privée et des données.

Si vous avez des questions sur la manière dont nous traitons les données des utilisateurs et les informations personnelles, veuillez nous contacter.
Cette politique entre en vigueur le 24 janvier 2020.

Conditions d’utilisation des services d’Abedik S.A..

 1. Conditions
  En utilisant le site web https://abedik.com.pl, vous acceptez d’être soumis à ces conditions de service, aux lois et règlements applicables et vous acceptez d’être responsable du respect de toutes les lois locales pertinentes. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’une de ces conditions, il vous est interdit d’utiliser ce site web. Le matériel contenu sur ce site est protégé par les lois sur les droits d’auteur et les marques déposées.
 2. Licence d’utilisation
  Vous acceptez de télécharger temporairement une copie du matériel (information ou logiciel) sur le site web d’Abedik S.A. pour une visualisation transitoire personnelle et non commerciale uniquement. Il s’agit d’une licence, et non d’un transfert de titre, et en vertu de cette licence, vous ne pouvez pas : i. modifier ou copier le matériel;ii. utiliser le matériel à des fins commerciales ou pour toute présentation publique (commerciale ou non) ;

  iii. tenter de recompiler ou d’inverser l’ingénierie de tout logiciel contenu sur le site Internet d’Abedik S.A. ;

  iv. supprimer tout droit d’auteur ou autre avis de propriété intellectuelle du matériel ;

  v. de transférer du matériel à une autre personne ou de mettre du matériel en miroir sur un autre serveur.

  b. Cette licence prend automatiquement fin en cas de violation de l’une de ces restrictions et peut être résiliée par Abedik S.A. à tout moment. Lorsque vous avez fini de consulter ces documents ou lorsque cette licence expire, vous devez détruire tous les documents téléchargés en votre possession, qu’ils soient sous forme électronique ou imprimée.

 3. Déclaration
  Le matériel contenu sur le site web d’Abedik S.A. est fourni “en l’état”. Abedik S.A. ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et rejette par la présente toutes les autres garanties, y compris, sans limitation, les garanties ou conditions implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-violation de la propriété intellectuelle ou d’autres droits.
  b. En outre, Abedik S.A. ne garantit pas et ne fait aucune déclaration concernant l’exactitude, les résultats prévisionnels ou la fiabilité de l’utilisation du matériel sur son site Internet ou en relation avec ce matériel ou sur tout autre site lié à ce site.
 4. Restrictions
  En aucun cas Abedik S.A. ou ses fournisseurs ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit (y compris, sans s’y limiter, les dommages liés à la perte de données ou de bénéfices, ou à l’interruption d’activité) résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le matériel sur le site Internet d’Abedik S.A., même si Abedik S.A. ou un représentant autorisé d’Abedik S.A. a été informé oralement ou par écrit de la possibilité d’un tel dommage. Comme certaines juridictions n’autorisent pas les limitations des garanties implicites ou les limitations de responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.
 5. Précision des matériaux
  Les documents figurant sur le site web d’Abedik S.A. peuvent contenir des erreurs techniques, typographiques ou photographiques. Abedik S.A. ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations figurant sur son site web. Abedik S.A. peut apporter des modifications au contenu de son site web à tout moment et sans préavis. Abedik S.A. ne s’engage toutefois pas à mettre à jour le matériel.
 6. Liens
  Abedik S.A. n’a pas examiné tous les sites liés à son site web et n’est pas responsable du contenu de ces sites. L’inclusion d’un lien n’implique pas une recommandation ou une approbation par Abedik S.A. du site en question. L’utilisation d’un tel site lié se fait aux risques et périls de l’utilisateur.
 7. Modifications
  Abedik S.A. peut modifier les présentes conditions de service de son site web à tout moment et sans préavis. En utilisant ce site, vous acceptez d’être lié par la version des présentes conditions de service en vigueur à ce moment-là.
 8. Droit applicable
  Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément aux lois applicables en Belgique et en Pologne, et vous vous soumettez irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux de ce pays ou de ce lieu.