Skip links

soziale Verantwortung der Unternehmen

Wir sind uns unserer Verantwortung für die Umwelt, die Gesellschaft und die ordnungsgemäße Verwaltung unserer Organisation bewusst.

Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit bilden das Fundament von Abedik. Unser Geschäft kommt Kunden, Mitarbeitern, Aktionären, Geschäftspartnern und der Gesellschaft als Ganzes zugute.

Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine gemeinnützige globale Organisation, die sich für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit einsetzt. Der FSC setzt Standards auf der Grundlage etablierter Grundsätze für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung, die von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessengruppen unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fsc.org

Verantwortungsvolle Forstwirtschaft

logo fsc zielone

ABEDIK
Bienenstand

In der Druckerei Abedik konzentrieren wir uns nicht nur auf qualitativ hochwertige Dienstleistungen, sondern arbeiten auch aktiv im Sinne der sozialen Verantwortung von Unternehmen und ergreifen umweltfreundliche Maßnahmen.

Der Schutz der Umwelt hat für uns Priorität, deshalb haben wir eine eigene Imkerei eingerichtet. Auf diese Weise liefern wir unseren Kunden nicht nur hochwertige Drucke, sondern tragen auch zum Naturschutz und zur Erhaltung gesunder Ökosysteme bei.

Wir sind davon überzeugt, dass die Verpflichtung zu umweltfreundlichem Handeln in der Verantwortung eines jeden Unternehmens liegt und ein Weg ist, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.

Bis 2024 werden 80 % der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Energien.

Neue energieeffiziente Motoren in Maschinen den Stromverbrauch um 60 % gesenkt.

POWER US
GRÜNE ENERGIE

Wir verpacken
Bücher in Papier

RECYCLING

2600 Tonnen

Altpapier wird jährlich recycelt

52 Tonnen

Aluminium wird jährlich recycelt

drukarnia-ksiazek

drukarnia-ksiazek

drukarnia-ksiazek

CHARITÄTSARBEIT

Zertifikate

drukarnia-ksiazek
Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Abedik S.A. ma politykę szanowania Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej https://abedik.com.pl i innych stron, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie osobistych informacji tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne do świadczenia usługi dla Ciebie.

Zbieramy je w sposób uczciwy i zgodny z prawem, z Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy Cię również, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób będą wykorzystane.

Zachowujemy zebrane informacje tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi, którą od nas żądasz.

Dane, które przechowujemy, chronimy w sposób komercyjnie akceptowalny, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystywaniu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy publicznie żadnych identyfikujących informacji osobowych ani stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Prosimy mieć świadomość, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich polityki prywatności.

Masz prawo odmówić udostępnienia swoich danych osobowych, przy rozumieniu, że możemy nie być w stanie świadczyć niektórych żądanych przez Ciebie usług.

Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej będzie uważane za akceptację naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z danymi użytkowników i danymi osobowymi, prosimy o kontakt.
Ta polityka obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.

Warunki korzystania z usług Abedik S.A.

 1. Warunki
  Korzystając z witryny pod adresem https://abedik.com.pl zgadzasz się podlegać tym warunkom korzystania z usług, obowiązującym prawom i przepisom oraz akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich odpowiednich lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania z tej witryny. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione odpowiednim prawem autorskim i znakami towarowymi
 2. Licencja użytkowania
  Zgadzasz się, że można tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Abedik S.A. wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i na mocy tej licencji nie możesz:i. modyfikować ani kopiować materiałów;ii. używać materiałów w celach komercyjnych lub do jakiejkolwiek publicznej prezentacji (komercyjnej lub niekomercyjnej);

  iii. próbować rekompilować lub dokonywać odwrotnej inżynierii jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Abedik S.A.;

  iv. usuwać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności intelektualnej z materiałów;

  v. przekazywać materiałów innej osobie ani “lustrzane” odbicie materiałów na innym serwerze.

  b. Ta licencja automatycznie ulega wygaśnięciu w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może być w każdej chwili rozwiązana przez Abedik S.A.. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są w formie elektronicznej czy drukowanej.

 3. Oświadczenie
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. są udostępniane “w stanie, w jakim są”. Abedik S.A. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym oświadcza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki handlowości, przydatności do określonego celu lub nie naruszania własności intelektualnej lub innych praw.
  b. Ponadto Abedik S.A. nie gwarantuje ani nie dokonuje żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, przewidywanych wyników ani niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w związku z tymi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą stroną.
 4. Ograniczenia
  W żadnym wypadku Abedik S.A. lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w prowadzeniu działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Abedik S.A., nawet jeśli Abedik S.A. lub upoważniony przedstawiciel Abedik S.A. został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani na ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.
 5. Precyzyjność materiałów
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Abedik S.A. nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Abedik S.A. może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak Abedik S.A. nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.
 6. Odnośniki
  Abedik S.A. nie przeglądał wszystkich witryn podlinkowanych do swojej strony internetowej i nie jest odpowiedzialny za treść żadnej takiej połączonej witryny. Dodanie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza polecenia lub poparcia przez Abedik S.A. danej witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 7. Modyfikacje
  Abedik S.A. może zmieniać te warunki korzystania z usług swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się być związany obowiązującą w danym momencie wersją tych warunków korzystania z usług.
 8. Prawo właściwe
  Te warunki i postanowienia są podlegają obowiązującemu prawu Belgii i Polsce są interpretowane zgodnie z nim, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądu w tym państwie lub miejscu.

Datenschutzbestimmungen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Abedik S.A. respektiert Ihre Privatsphäre in Bezug auf alle Informationen, die wir von Ihnen sammeln, wenn Sie unsere Website https://abedik.com.pl und andere Websites, die wir besitzen und betreiben, nutzen.

Wir fragen nur dann nach persönlichen Informationen, wenn sie wirklich notwendig sind, um Ihnen den Service zu bieten.

Wir sammeln sie auf faire und rechtmäßige Weise mit Ihrem Wissen und Ihrer Zustimmung. Wir informieren Sie auch darüber, warum wir sie sammeln und wie sie verwendet werden.

Wir speichern die erfassten Daten nur so lange, wie es für die Erbringung der von Ihnen angeforderten Dienstleistung erforderlich ist.

Wir schützen die in unserem Besitz befindlichen Daten auf wirtschaftlich vertretbare Weise, um Verlust und Diebstahl sowie unbefugten Zugriff, Offenlegung, Kopieren, Verwendung oder Änderung zu verhindern.

Wir geben keine identifizierenden persönlichen Informationen öffentlich oder an Dritte weiter, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Unsere Website kann Links zu externen Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass wir keine Kontrolle über den Inhalt und die Praktiken dieser Websites haben und nicht für deren Datenschutzpolitik verantwortlich gemacht werden können.

Sie haben das Recht, die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten zu verweigern, wobei wir möglicherweise nicht in der Lage sind, einige der von Ihnen gewünschten Dienstleistungen zu erbringen.

Wenn Sie unsere Website weiterhin nutzen, erklären Sie sich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir mit Nutzerdaten und persönlichen Informationen umgehen, wenden Sie sich bitte an uns.
Diese Politik ist ab dem 24. Januar 2020 gültig.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Dienstleistungen von Abedik S.A..

 1. Bedingungen
  Indem Sie die Website https://abedik.com.pl nutzen, erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen und den geltenden Gesetzen und Vorschriften einverstanden und akzeptieren, dass Sie für die Einhaltung aller relevanten lokalen Gesetze verantwortlich sind. Wenn Sie mit einer dieser Bedingungen nicht einverstanden sind, ist es Ihnen untersagt, diese Website zu nutzen. Die auf dieser Website enthaltenen Materialien sind durch die einschlägigen Urheberrechts- und Markengesetze geschützt.
 2. Lizenz zur Nutzung
  Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie eine Kopie der Materialien (Informationen oder Software) auf der Website von Abedik S.A. vorübergehend nur für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch herunterladen dürfen. Es handelt sich um die Gewährung einer Lizenz, nicht um eine Übertragung des Eigentumsrechts, und im Rahmen dieser Lizenz können Sie nicht:i. das Material zu verändern oder zu kopieren;ii. das Material für kommerzielle Zwecke oder für öffentliche Präsentationen (kommerziell oder nicht kommerziell) zu verwenden;

  iii. zu versuchen, die auf der Website von Abedik S.A. enthaltene Software zu rekompilieren oder zurückzuentwickeln;

  iv. Urheberrechtshinweise oder andere Hinweise auf geistiges Eigentum aus dem Material zu entfernen;

  v. Material an eine andere Person weitergeben oder auf einem anderen Server “spiegeln”.

  b. Diese Lizenz erlischt automatisch im Falle eines Verstoßes gegen eine dieser Beschränkungen und kann von Abedik S.A. jederzeit gekündigt werden. Nach Beendigung der Nutzung dieser Materialien oder nach Ablauf dieser Lizenz müssen Sie alle heruntergeladenen Materialien in Ihrem Besitz vernichten, unabhängig davon, ob sie in elektronischer oder gedruckter Form vorliegen.

 3. Stellungnahme
  Die auf der Website von Abedik S.A. enthaltenen Materialien werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Abedik S.A. gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und lehnt hiermit alle anderen Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien oder Bedingungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nicht-Verletzung von geistigem Eigentum oder anderen Rechten.
  b. Darüber hinaus übernimmt Abedik S.A. keine Gewähr für die Richtigkeit, die vorhergesagten Ergebnisse oder die Zuverlässigkeit der Nutzung der Materialien auf ihrer Website oder in Bezug auf diese Materialien oder auf anderen Websites, die mit dieser Website verlinkt sind.
 4. Beschränkungen
  In keinem Fall haften Abedik S.A. oder seine Zulieferer für Schäden jeglicher Art (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Daten- oder Gewinnverluste oder Geschäftsunterbrechungen), die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Materials auf der Internetseite von Abedik S.A. ergeben, selbst wenn Abedik S.A. oder ein von Abedik S.A. autorisierter Vertreter mündlich oder schriftlich über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurde. Da einige Gerichtsbarkeiten keine Beschränkungen von stillschweigenden Garantien oder Haftungsbeschränkungen für zufällige oder Folgeschäden zulassen, gelten die oben genannten Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie.
 5. Präzision der Materialien
  Das Material auf der Website von Abedik S.A. kann technische, typografische oder fotografische Fehler enthalten. Abedik S.A. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf seiner Website enthaltenen Informationen. Abedik S.A. kann jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den auf seiner Website enthaltenen Materialien vornehmen. Abedik S.A. übernimmt jedoch keine Verpflichtung zur Aktualisierung des Materials.
 6. Links
  Abedik S.A. hat nicht alle mit ihrer Website verlinkten Seiten überprüft und ist nicht für den Inhalt dieser verlinkten Seiten verantwortlich. Die Aufnahme eines Links bedeutet nicht, dass Abedik S.A. die betreffende Website empfiehlt oder befürwortet. Die Nutzung einer solchen verlinkten Website erfolgt auf eigenes Risiko.
 7. Änderungen
  Abedik S.A. behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen für seine Website jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der jeweils gültigen Fassung dieser Nutzungsbedingungen einverstanden.
 8. Anwendbares Recht
  Diese Bedingungen unterliegen den geltenden Gesetzen Belgiens und Polens und sind entsprechend auszulegen, und Sie unterwerfen sich unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte dieses Landes oder Ortes.