Skip links

corporate social responsibility

We are aware of our responsibility to the environment, society and the proper management of our organization .

Social responsibility and sustainability form the foundation of Abedik. Our business benefits customers, employees, shareholders, business partners and society as a whole.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) is a not-for-profit global organization dedicated to promoting responsible forest management around the world. The FSC sets standards based on established principles of responsible forest management with the support of environmental, social and economic stakeholders. For more information, visit: www.fsc.org

Responsible forestry

logo fsc zielone

ABEDIK
Apiary

At Abedik Printing House, we not only focus on high quality services, but also actively work in the spirit of corporate social responsibility and take pro-environmental measures.

Concern for the environment is a priority for us, so we set up our own apiary. In this way, we not only provide our customers with high-quality prints, but also contribute to nature conservation and the preservation of healthy ecosystems.

We believe that a commitment to environmental action is the responsibility of every company and a way to create a sustainable future.

By 2024, 80% of energy will come from renewable sources Energy.

New energy-efficient motors in machines Have reduced power consumption by 60%.

POWER US
GREEN ENERGY

RECYCLING

2600 tons

Waste paper annually goes to recycling

52 tons

Aluminum is recycled annually

drukarnia-ksiazek

drukarnia-ksiazek

drukarnia-ksiazek

CHARITY

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Abedik S.A. ma politykę szanowania Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej https://abedik.com.pl i innych stron, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie osobistych informacji tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne do świadczenia usługi dla Ciebie.

Zbieramy je w sposób uczciwy i zgodny z prawem, z Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy Cię również, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób będą wykorzystane.

Zachowujemy zebrane informacje tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi, którą od nas żądasz.

Dane, które przechowujemy, chronimy w sposób komercyjnie akceptowalny, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystywaniu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy publicznie żadnych identyfikujących informacji osobowych ani stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Prosimy mieć świadomość, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich polityki prywatności.

Masz prawo odmówić udostępnienia swoich danych osobowych, przy rozumieniu, że możemy nie być w stanie świadczyć niektórych żądanych przez Ciebie usług.

Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej będzie uważane za akceptację naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z danymi użytkowników i danymi osobowymi, prosimy o kontakt.
Ta polityka obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.

Warunki korzystania z usług Abedik S.A.

 1. Warunki
  Korzystając z witryny pod adresem https://abedik.com.pl zgadzasz się podlegać tym warunkom korzystania z usług, obowiązującym prawom i przepisom oraz akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich odpowiednich lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania z tej witryny. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione odpowiednim prawem autorskim i znakami towarowymi
 2. Licencja użytkowania
  Zgadzasz się, że można tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Abedik S.A. wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i na mocy tej licencji nie możesz:i. modyfikować ani kopiować materiałów;ii. używać materiałów w celach komercyjnych lub do jakiejkolwiek publicznej prezentacji (komercyjnej lub niekomercyjnej);

  iii. próbować rekompilować lub dokonywać odwrotnej inżynierii jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Abedik S.A.;

  iv. usuwać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności intelektualnej z materiałów;

  v. przekazywać materiałów innej osobie ani “lustrzane” odbicie materiałów na innym serwerze.

  b. Ta licencja automatycznie ulega wygaśnięciu w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może być w każdej chwili rozwiązana przez Abedik S.A.. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są w formie elektronicznej czy drukowanej.

 3. Oświadczenie
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. są udostępniane “w stanie, w jakim są”. Abedik S.A. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym oświadcza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki handlowości, przydatności do określonego celu lub nie naruszania własności intelektualnej lub innych praw.
  b. Ponadto Abedik S.A. nie gwarantuje ani nie dokonuje żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, przewidywanych wyników ani niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w związku z tymi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą stroną.
 4. Ograniczenia
  W żadnym wypadku Abedik S.A. lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w prowadzeniu działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Abedik S.A., nawet jeśli Abedik S.A. lub upoważniony przedstawiciel Abedik S.A. został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani na ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.
 5. Precyzyjność materiałów
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Abedik S.A. nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Abedik S.A. może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak Abedik S.A. nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.
 6. Odnośniki
  Abedik S.A. nie przeglądał wszystkich witryn podlinkowanych do swojej strony internetowej i nie jest odpowiedzialny za treść żadnej takiej połączonej witryny. Dodanie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza polecenia lub poparcia przez Abedik S.A. danej witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 7. Modyfikacje
  Abedik S.A. może zmieniać te warunki korzystania z usług swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się być związany obowiązującą w danym momencie wersją tych warunków korzystania z usług.
 8. Prawo właściwe
  Te warunki i postanowienia są podlegają obowiązującemu prawu Belgii i Polsce są interpretowane zgodnie z nim, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądu w tym państwie lub miejscu.

Privacy Policy

Your privacy is important to us. Abedik S.A. has a policy of respecting your privacy with respect to any information we may collect from you when you use our website https://abedik.com.pl and other sites we own and operate.

We ask for personal information only when it is really necessary to provide service to you.

We collect them in a fair and lawful manner with your knowledge and consent. We also inform you why we collect them and how they will be used.

We retain the information we collect only for the time necessary to provide the service you request from us.

We protect the data we store in a commercially acceptable manner to prevent its loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We do not share any identifying personal information with the public or third parties, except as required by law.

Our website may contain links to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites and cannot be held responsible for their privacy policies.

You have the right to refuse to share your personal information, with the understanding that we may not be able to provide some of the services you have requested.

Your continued use of our website will be considered acceptance of our privacy and data practices.

If you have any questions about how we handle user data and personal information, please contact us.
This policy is effective as of January 24, 2020.

Abedik S.A. Terms and Conditions.

 1. Conditions
  By using the site at https://abedik.com.pl, you agree to be subject to these terms of service, applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with all applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using this site. The materials on this website are protected by the relevant copyright and trademarks
 2. License of use
  You agree that you may temporarily download one copy of the materials (information or software) on Abedik S.A.’s web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is a grant of a license, not a transfer of title, and under this license you cannot:i. modify or copy materials;ii. use the materials for commercial purposes or for any public presentation (commercial or non-commercial);

  iii. attempt to recompile or reverse engineer any software contained on the Abedik S.A. website;

  iv. remove any copyright or other intellectual property rights notices from the materials;

  v. transfer materials to another person or “mirror” materials on another server.

  b. This license automatically terminates if you violate any of these restrictions and may be terminated by Abedik S.A. at any time. When you have finished viewing these materials or when this license expires, you must destroy any downloaded materials you have, whether they are in electronic or printed form.

 3. Statement
  The materials contained on the Abedik S.A. website are provided “as is.” Abedik S.A. makes no warranties, express or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of intellectual property or other rights.
  b. Further, Abedik S.A. does not warrant or make any representations concerning the accuracy, anticipated results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or in connection with such materials or on any sites linked to this site.
 4. Restrictions
  In no event shall Abedik S.A. or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including loss of data or profits or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Abedik S.A.’s website, even if Abedik S.A. or an authorized representative of Abedik S.A. has been notified orally or in writing of the possibility of such damages. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties or limitations on liability for incidental or consequential damages, the above limitations may not apply to you.
 5. Precision of materials
  The materials appearing on Abedik S.A.’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. Abedik S.A. does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Abedik S.A. may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. Abedik S.A. does not, however, make any commitment to update the materials.
 6. Links
  Abedik S.A. has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the content of any such linked site. The inclusion of any link does not imply a recommendation or endorsement by Abedik S.A. of the site in question. Use of such a linked site is at the user’s own risk.
 7. Modifications
  Abedik S.A. may change these terms of service of its website at any time without notice. By using this site, you agree to be bound by the then-current version of these terms of service.
 8. Applicable law
  These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the applicable laws of Belgium and Poland, and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of a court in that country or place.